Generelle vilkår og betingelser for salg

§1 Generelt, anvendelsesområde

 1. Disse salgsbetingelser gælder udelukkende for alle salgstransaktioner mellem sælger og køber. Sælger anerkender ikke købers vilkår og betingelser, som er i strid med eller afviger fra disse salgsbetingelser, medmindre sælger udtrykkeligt og skriftligt har accepteret deres gyldighed. Disse salgsbetingelser gælder også, hvis en levering udføres med kendskab til købers afvigende eller modstridende betingelser.
 2. Disse salgsbetingelser skal også gælde for alle fremtidige salgstransaktioner med køberen eller dennes juridiske efterfølger.
 3. Købers og sælgers rettigheder og forpligtelser gælder uanset, hvordan købesummen finansieres, også selv om sælger har hjulpet køber med at skaffe finansieringen eller på anden måde har arrangeret den.

§2 Indgåelse af kontrakt

 1. Salgskataloget udgør ikke et tilbud om indgåelse af købsaftaler i juridisk forstand, men har alene til formål at gøre det lettere for køber at afgive tilbud til sælger i juridisk forstand; alle tidligere udgaver af kataloget mister deres gyldighed ved udgivelsen af det nye katalog. Køber er bundet af sit tilbud i en periode på fire uger fra sælgers modtagelse af tilbuddet.
 2. Sælger forbeholder sig fuld og uindskrænket ejendomsret, ophavsret og anden industriel ejendomsret til alle illustrationer, tegninger, beregninger eller andre fremstillinger i dette katalog og andre bestillingsdokumenter; disse må ikke på nogen måde gøres tilgængelige for tredjemand, medmindre sælger på forhånd udtrykkeligt har givet sit skriftlige samtykke hertil med angivelse af tredjemand.

§3 Reparationer/omkostningsoverslag

Omkostningsoverslag uden en efterfølgende reparationsordre er underlagt et gebyr, hvis dette udtrykkeligt påpeges af sælgeren, før servicen udføres.

§4 Priser og betalingsbetingelser

 1. Alle priser i kataloget gælder for levering ab fabrik eller ab sælgers lager. Køber skal desuden afholde omkostningerne til transportemballage og transport, hvis værdien af den samlede ordre ikke overstiger EURO 100,- plus moms. Moms beløber sig til. Hvis køber ønsker en transportforsikring, skal sælger tegne en sådan forsikring for købers regning.
 2. Køber afholder momsen i henhold til den lovbestemte sats på leveringsdagen; eventuelle efterfølgende lovbestemte ændringer opkræves eller tilbagebetales i henhold til de lovbestemte bestemmelser.
 3. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato uden fradrag på sælgers bankkonto; checks og veksler accepteres kun med sælgers udtrykkelige samtykke og betragtes kun som betaling aconto.

§5 Misligholdelse af betaling, modregning

I tilfælde af manglende betaling skal køberen betale morarenter med en sats på 8 procentpoint over basisrenten. Hvis sælgeren er i stand til at bevise en højere skade forårsaget af forsinkelse, er han berettiget til at kræve dette. Køberen har dog ret til at bevise over for sælgeren, at der ikke er sket nogen skade eller en betydelig mindre skade som følge af den manglende betaling.

§6 Levering og leveringsperiode

 1. Sælger er berettiget til at foretage delleverancer i rimeligt omfang.
 2. Hvis køber giver sælger en rimelig frist efter misligholdelsen, er køber berettiget til at hæve aftalen efter udløbet af denne frist.

§7 Returnering/ombytning

Bestilte og korrekt leverede varer kan kun returneres efter forudgående aftale med sælger. Varerne skal være i den ubeskadigede originale emballage. Returneringen skal være gratis. Sterilt emballerede produkter og kundetilpassede produkter er generelt udelukket fra returnering eller ombytning. Møbler fremstilles på bestilling og betragtes derfor som skræddersyede.

§8 Garanti for materialedefekter

 1. Sælgeren skal yde garanti for de leverede produkter på en sådan måde, at han efter eget valg enten reparerer eller udskifter de produkter, der er defekte på tidspunktet for risikoens overgang, gratis. Som regel anses to forsøg på udbedring for rimelige.
 2. Er sælger ikke villig eller i stand til at foretage afhjælpning eller omlevering, forsinkes afhjælpningen eller omleveringen ud over rimelig tid af årsager, som sælger bærer ansvaret for, eller mislykkes afhjælpningen eller omleveringen af andre årsager, kan køber efter eget valg kræve afslag i prisen (nedsættelse) eller ophævelse af aftalen (ophævelse). Hvis køberen vælger at træde tilbage fra kontrakten, har han ikke ret til yderligere kompensation.
 3. Med hensyn til varens kvalitet anses kun producentens produktbeskrivelse for at være aftalt. Offentlige udtalelser, anbefalinger, reklamer og illustrationer i kataloger eller brochurer udgør ikke en kontraktmæssig beskrivelse af varens kvalitet.
 4. Hvis køberen er en registreret erhvervsdrivende, forudsætter garantikravene, at han har opfyldt sine undersøgelses- og reklamationspligter i henhold til §§ 377, 378 HGB.

§9 Sælgerens ansvar

 1. Medmindre andet er angivet ovenfor, er sælgers ansvar for skader – uanset retsgrundlaget – udelukket. Sælgeren er derfor ikke ansvarlig for skader, der ikke er opstået på selve leveringsgenstanden; i særdeleshed er han ikke ansvarlig for tabt fortjeneste og andre økonomiske tab hos køberen. Ovenstående ansvarsfritagelse gælder ikke, hvis årsagen til skaden er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed, eller hvis der kræves erstatning som følge af skade på liv, lemmer eller helbred. Det gælder heller ikke, hvis erstatningskrav gøres gældende på grund af fravær af en garanteret egenskab eller på grund af en garanti givet af sælgeren. Endelig gælder det ikke, hvis sælgeren uagtsomt overtræder en kardinalforpligtelse eller en væsentlig kontraktlig forpligtelse. I dette tilfælde er sælgerens forpligtelse til at betale erstatning begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten. I det omfang ansvaret er udelukket eller begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar for sælgerens ansatte, arbejdere, personale, repræsentanter og stedfortrædere.
 2. Ovenstående bestemmelser gælder ikke for så vidt angår krav i henhold til §§ 1, 4 i produktansvarsloven.

§ 10 Forældelsesfrist

Garantiperioden er 1 år fra levering.

§ 11 Ejendomsforbehold

 1. Sælgeren bevarer ejendomsretten til de solgte varer, indtil alle betalinger i henhold til leveringskontrakten er modtaget. I tilfælde af købers misligholdelse af kontrakten, især betalingsmisligholdelse, er sælger berettiget til at tage det købte i besiddelse for at sikre sine krav. Tilbagetagelse er ikke en ophævelse af kontrakten; sælgers beslaglæggelse af varerne er altid en ophævelse af kontrakten.
 2. Køberen er forpligtet til at behandle varen med omhu og især til at forsikre den tilstrækkeligt for egen regning mod brand, vandskade og tyveri til dens nominelle værdi.
 3. Køber er forpligtet til straks skriftligt at underrette sælger om beslaglæggelser og andre indgreb fra tredjemand, således at sælger kan tage retslige skridt i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske civillovbog. §771ZPO kan rejse. Køber er ansvarlig over for sælger for den opståede skade, hvis tredjemand ikke er i stand til at godtgøre sælger for de retslige og udenretslige omkostninger ved sagen i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske civillovbog. §771ZPO for at blive refunderet.

§12 Databeskyttelse

Køberen accepterer, at personlige data vedrørende hans ordre kan gemmes elektronisk og behandles med henblik på forretningsforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

§13 Opfyldelsessted og værneting

 1. Opfyldelsesstedet er sælgers forretningssted, medmindre andet er angivet i disse vilkår og betingelser.
 2. Værneting for alle retstvister, der udspringer af denne kontrakt med registrerede erhvervsdrivende som købere, er sælgers forretningssted; sælger er også berettiget til at sagsøge køber ved dennes bopæl eller forretningssted.

§14 Generelle vilkår og betingelser for e-handel

  1. Med hensyn til indgåelse af kontrakten gælder de betingelser, der er anført under §2, men med det forbehold, at tekstform i henhold til §126b BGB er aftalt. Derfor er tilbud og accept også mulig via e-mail. En kontrakt indgås kun på tysk.
  2. Køberen har til enhver tid mulighed for at kontrollere og om nødvendigt ændre sine indtastninger på vores elektroniske bestillingsformularer. Undersøgelsespligten påhviler køberen, uden at sælgeren har givet særlige instrukser.
  3. Forpligtelserne i henhold til §3 InfoVO, før kunden afgiver en ordre, frafaldes. Overholdelse af forpligtelserne i §312e para. 1 sætning 1 nr. 1+3 BGB. Dette omfatter i særdeleshed afkald på information.
   • om de enkelte tekniske trin, der fører til indgåelse af en kontrakt,
   • om, hvordan kunden kan håndtere acc’en. §312e stk. 1Sæt 1Nr. 1BGB kan genkende og rette indtastningsfejl, før ordren afgives,
   • på de sprog, der er til rådighed for indgåelse af kontrakten,
   • af alle relevante adfærdskodekser, som udbyderen har tilsluttet sig, samt muligheden for elektronisk adgang til disse regler og afkald på en forpligtelse fra udbyderens side til straks at bekræfte modtagelsen af kundens ordre elektronisk.

   Med hensyn til sidstnævnte punkt vil leverandøren dog regelmæssigt bekræfte kundens ordre, herunder dens omfang, enhedspris og endelige pris, inden for tre arbejdsdage.

  4. Den ordre, som køberen afgiver (kontrakttekst), gemmes af sælgeren i 8 uger. På købers anmodning vil en udskrift af kontraktteksten blive sendt til køber. Sælgeren kan opkræve et fast beløb på 5,00 euro for dette.
  5. §15 Klausul om udelukkelse

  6. Hvis enkelte bestemmelser i disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldige, ineffektive eller anfægtelige, skal dette ikke påvirke effektiviteten af alle andre bestemmelser eller aftaler. I stedet for en ugyldig bestemmelse anses en gyldig bestemmelse for at være aftalt, som kommer så tæt på parternes hensigt som muligt. Det gælder også for de huller, der skal udfyldes.

© 2024 Medical Eins GmbH Powered by WERBUNG.SH

Online
Shop

Online
Shop

Medical 1
Aktionen

Medical 1
Aktionen

Medical 1
Marken

Medical 1
Marken

Online
Shop

Online
Shop

Medical 1
Aktioner

Medical 1
Aktioner

Medical 1
Brands

Medical 1
Brands